NỘI DUNG HỎI ĐÁP BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN


Số / ký hiệu
01
Loại văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Văn xã
Cơ quan ban hành
UBND XÃ TRIỆU THƯỢNG
Nhóm văn bản
VB xã
Ngày ban hành
-
Ngày hiệu lực
-
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Văn phòng - Thống kê
Nội dung
Để tiện cho việc theo dõi về các nội dung cần thiết liên quan đến cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022, diễn ra trên địa bàn xã Triệu Thượng Trang Thông tin điện tử xã Triệu Thượng đăng tải nội dung quy định liên quan đến cuộc bầu cử, như sau:
1. Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022 có mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào ?
Trả lời:
Việc tiến hành bầu cử Trưởng thôn lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban điều hành thôn trong toàn huyện; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở thôn.
2. Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiến hành theo nguyên tắc nào ? Tổ chức vào ngày nào?
Trả lời:
Cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2020 – 2022 được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bầu cử trực tiếp là cử tri trực tiếp bỏ phiếu bầu ra Trưởng thôn. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri phải tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu. Trừ trường hợp đặc biệt, cử tri không thể viết được phiếu bầu, thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Người được nhờ viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri nhờ viết; Nếu vì tàn tật cử tri không thể tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu được thì nhờ người khác bỏ hộ.
Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tiến hành thống nhất trong toàn huyện vào Ngày 5/7/2020.
3. Người ứng cử vào chức danh Trưởng thôn phải có những tiêu chuẩn gì ?
Trả lời:
- Tiêu chuẩn chung: Trưởng thôn phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở  thôn; đủ 21 tuổi trở lên; có sức khoẻ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; đạo đức và tư cách tốt, được cộng đồng dân cư ở địa phương tín nhiệm, bản thân và gia đình gương mẫu; có năng lực và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân địa phương thực hiện tốt các công việc của cộng đồng và cấp trên giao.
- Tiêu chuẩn cụ thể: Phải có trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Đối với những thôn thật sự khó khăn về nhân sự, người được giới thiệu ra ứng cử Trưởng thôn chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định, thì Cấp ủy xã xem xét, quyết định cho phù hợp tình hình thực tế.
4. Việc lập danh sách những người ứng cử Trưởng thôn được tiến hành như thế nào? Khi nào thì công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử ?
Trả lời:
1. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử (ngày 20/6/2020), sau khi có ý kiến thống nhất của Cấp uỷ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn tiến hành họp với đại diện các thành viên Ban công tác mặt trận thôn để dự kiến giới thiệu người ra ứng cử. Căn cứ tiêu chuẩn Trưởng thôn; sự lãnh đạo của Cấp uỷ  và tình hình thực tế tại địa phương, hội nghị bàn và thống nhất dự kiến giới thiệu ít nhất 02 ứng cử viên để nhân dân thảo luận, cho ý kiến tín nhiệm.
2. Chậm nhất là 12 ngày trước ngày bầu cử (ngày 23/6/2020), Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn đương nhiệm tổ chức và chủ trì họp cử tri hoặc đại diện hộ gia để thảo luận tiêu chuẩn, danh sách dự kiến của Ban công tác Mặt trận và những người ứng cử do cử tri giới thiệu hoặc ứng cử. Hội nghị thảo luận danh sách ứng cử tối thiểu là 02 người để xem xét chính thức giới thiệu ứng cử.
Những người được giới thiệu đưa vào danh sách ứng cử phải trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị biểu quyết thống nhất.
3. Chậm nhất là 12 ngày trước ngày bầu cử (ngày 23/6/2020), Trưởng Ban công tác Mặt trận chủ  trì cuộc họp gồm đại diện cấp uỷ, các thành viên Ban công tác mặt trận của thôn để thảo luận thống nhất và ấn định danh sách chính thức những người ứng cử Trưởng thôn.
Hội nghị căn cứ tiêu chuẩn Trưởng thôn và danh sách những người được Hội nghị cử tri giới thiệu để thảo luận và quyết định danh sách chính thức những người ứng cử. Danh sách những người ứng cử để bầu chức danh Trưởng thôn phải có ít nhất là 02 người. Người ứng cử phải trên 50% thành viên dự Hội nghị biểu quyết tán thành.
5. Việc Thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn được tiến hành như thế nào?
Trả lời:
Chậm nhất là 10 ngày trước ngày bầu cử (ngày 25/6/2020), Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập ở mỗi thôn 01 Tổ bầu cử (Tổ bầu cử có từ 5-7 thành viên, gồm Trưởng Ban công tác Mặt trận làm Tổ trưởng; Thư ký và các thành viên khác gồm đại diện  một  số đoàn thể như: Thanh niên, Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và đại diện cử tri của thôn). Quyết định này được thông báo đến nhân dân ở thôn biết. 
Tổ bầu cử có các nhiệm vụ:
- Lập và công bố danh sách cử tri;
- Công bố danh sách  chính thức những người ứng cử Trưởng thôn;
- Bố trí phòng bỏ phiếu và chuẩn bị hòm phiếu;
- Tổ chức cuộc bầu cử trực tiếp Trưởng thôn;
- Tổ chức việc kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và xác nhận kết quả bầu cử;
- Báo cáo kết quả bầu cử và gửi kèm biên bản kiểm phiếu và xác nhận kết quả bầu cử đến UBND và Ủy ban MTTQ xã; nộp các tài liệu bầu cử cho UBND xã.
* Lưu ý: Những người được giới thiệu ra ứng cử Trưởng thôn không được tham gia Tổ bầu cử.
6. Người nào có quyền bầu cử ? Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? Trách nhiệm của cử tri phải làm gì?
Trả lời:
Cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022 là toàn thể cử tri từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và hiện đang cư trú thường xuyên ở thôn(thường trú hoặc tạm trú từ 06 tháng trở lên).
Chậm nhất là   05 ngày trước ngày bầu cử (ngày 30/6/2020 ), Tổ bầu cử phải lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở thôn hoặc nơi công cộng. Danh sách cử tri do UBND xã đóng dấu.
Thẻ cử tri do ban công an lập và chủ tịch UBND xã ký và đóng dấu
Trách nhiệm của cử tri là phải kiểm tra danh sách cử tri, nếu thấy có sai sót, mọi người có quyền khiếu nại bằng miệng hoặc bằng văn bản với Tổ bầu cử. Tổ bầu cử giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.
7. Việc bầu cử được bắt đầu và kết thức như thế nào? Cách bầu cử ra sao?
Trả lời:
Việc bỏ phiếu bắt đầu từ lúc 07 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày Chủ nhật, ngày 05 tháng 7 năm 2020. Tùy theo tình hình thực tế ở cở sở, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng và kết thúc muộn hơn 13 giờ cùng ngày. Đối với những Tổ bầu cử có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100% thì được kết thúc cuộc bầu cử sớm hơn quy định và tiến hành kiểm phiếu.
Trình tự bỏ phiếu thực hiện như sau:
- Khi Tổ bầu cử phát cho cử tri lá phiếu bầu, cử tri phải đem vào phòng kín. Trong phòng kín cử tri phải đọc kỹ tên từng Ứng cử viên có in trên phiếu bầu, gạch  ngang họ, tên của Ứng cử viên mà cử tri không tín nhiệm. Sau khi gạch xong cử tri gấp lá phiếu lại bỏ vào thùng phiếu đặt sẵn giữa phòng.
- Khi cử tri viết phiếu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.
- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.
- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.
Điều cần lưu ý là:
Trên danh sách của phiếu bầu, được bầu một người thì cử tri để lại một người, không để dư cũng không gạch xoá hết, không ghi tên người khác vào phiếu bầu. Khi không bầu ai, cử tri không nên gạch dưới, gạch trên mà phải gạch ngang cả họ và tên người mà cử tri không tín nhiệm.
8. Những phiếu bầu nào là không hợp lệ?
Trả lời:
- Những phiếu sau đây là không hợp lệ:
+ Phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;
+ Phiếu không đóng dấu của UBND xã;
+ Phiếu để số người được bầu quá số đại biểu được bầu( bầu cho 02 người trở lên);
+ Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử;
+ Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm.
- Trường hợp có phiếu nghi là không hợp lệ thì Tổ trưởng tổ bầu cử phải đưa ra toàn bộ Tổ giải quyết. Tổ bầu cử không được xoá hoặc sửa chữa các tên ghi trên phiếu bầu.
9. Việc kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử được tiến hành như thế nào?
Trả lời:
- Kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, Tổ bầu cử mời 02 cử tri (không phải là người ứng cử) tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu. Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử (đóng dấu Tổ bầu cử).
10. Người trúng cử phải đạt điều kiện gì? Kết quả bầu cử và phê chuẩn kết quả bầu cử ra sao?
Trả lời:
- Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt phiếu bầu cao nhất và trên 50% số phiếu bầu hợp lệ cao nhất so với tổng số cử tri trong danh sách niêm yết.
- Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn hoặc quyết định bầu cử lại. Trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Tổ trưởng Tổ bầu cử biết và thông báo lại với nhân dân trong thôn được biết.
- Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND xã. Nhiệm kỳ của Trưởng thôn bắt đầu từ ngày quyết định công nhận của UBND xã có hiệu lực cho đến khi có quyết định công nhận Trưởng thôn nhiệm kỳ mới.
11. Trường hợp nào thì tiến hành bầu cử lại ? Thời gian bầu cử lại lần 2? Nếu bầu cử lại lần 2 không bầu được Trưởng thôn thì phải làm gì?
Trả lời:
- Trường hợp bầu lại: Là khi bầu cử lần đầu không có ứng cử viên nào đạt quá nữa số phiếu hợp lệ hoặc cư tri đi bỏ phiếu chưa được quá nữa số cử tri ghi trong danh sách thì phải tổ chức bầu cử lại lần 2.
- Thời gian bầu cử lại lần 2: Ngày bầu cử lại lần 2 do UBND xã  quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.
- Nếu tổ chức bầu cử lại lần 2 mà vẫn chưa bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch UBND xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, khu phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới (trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND xã, quyết định cử Trưởng thôn lâm thời)
12. Đối với bầu chọn Phó thôn được tiến hành theo hình thức nào? Quy trình bầu chọn, công nhận ra sao?
Trả lời:
- Hình thức: Phó Trưởng thôn do Trưởng thôn lựa chọn sau khi thống nhất với Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban công tác mặt trận thôn; UBND xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn.
- Quy trình thực hiện:
Sau khi có quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn; Trưởng thôn phải trao đổi, thống nhất với Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn lựa chọn Phó Trưởng thôn báo cáo UBND xã quyết định công nhận.
Trong quá trình thực hiện giới thiệu nhân sự giữ chức danh Phó Trưởng, Bí thư Chi bộ thôn phải lấy ý kiến của Chi ủy, trường hợp không có Chi ủy thì phải lấy ý kiến Chi bộ thôn về nhân sự cụ thể.
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng thôn về lựa chọn nhân sự Phó Trưởng thôn, UBND, xã quyết định công nhận  Phó Trưởng thôn.
Trường hợp không ra quyết định công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Trưởng thôn được biết, lựa chọn đề xuất nhân sự phù hợp.
Phó Trưởng thôn, chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND xã.
13. Cử tri phải làm gì để góp phần cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, thành công?
Trả lời:
Để góp phần làm cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, tổ chức vào ngày Chủ nhật 05/7/2020 thành công, cử tri cần lưu ý thực hiện tốt 3 việc sau:
Một là: Mỗi cử tri cần tích cực tham gia những buổi sinh hoạt, học tập tại địa phương, theo dõi quá trình chuẩn bị bầu cử, kiểm tra danh sách cử tri, tìm hiểu địa điểm bỏ phiếu, thể thức và quy trình bỏ phiếu, tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn bầu đại biểu xứng đáng vào chức danh trưởng thôn theo quy định.
Hai là: Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm 2020, cử tri nhắc nhở nhau sắp xếp công việc, đi bầu cử sớm, đông đủ, đúng thời gian quy định của cuộc bầu cử, để giúp Tổ bầu cử kết thúc cuộc bầu cử sớm.
Cán bộ công chức, viên chức Nhà nước phải gương mẫu đi bầu, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân theo đúng quy định.
Ba là: Luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh các phần tử xấu tuyên truyền xuyên tạc cuộc bầu cử, cùng chính quyền địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử. Để góp phần làm cho cuộc bầu cử thành công.
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây