Phân công nhiệm vụ lãnh đạo và cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách UBND xã Triệu Thượng

Thứ hai - 01/01/2018 10:55
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRIỆU THƯỢNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  35 /QĐ-UBND                                Triệu Thượng, ngày   23  tháng  9  năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên Ủy ban nhân dân và công chức, cán bộ không chuyên trách,  nhân viên hợp đồng thuộc UBND xã Triệu Thượng
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRIỆU THƯỢNG
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT- BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng nhiệm kỳ 2016-2021;Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng nhiệm kỳ 2016-2021
Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2016 của UBND xã Triệu Thượng;
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Thành viên UBND xã về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND xã (tại phiên họp ngày 04 tháng 7 năm 2016);
Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Nguyên tắc phân công
Việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch và Uỷ viên UBND xã bao quát hết các ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND xã; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã theo quy định tại Điều 35, Điều 36 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Việc phân công công việc và trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch, Phó chủ tịch và Uỷ viên UBND xã đảm bảo thực hiện theo quy chế làm việc của UBND xã.
Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ủy ban nhân dân xã Triệu Thượng.
1. Chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Dũng:
Lãnh đạo toàn diện công tác của UBND xã. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.
Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;
Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quân sự, công an, địa chính, tài chính, tư pháp. Theo dõi hoạt động các tổ chức Hội nhà nước quản lý.
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.
Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng theo Quyết định thành lập. Giữ mối quan hệ với UBND huyện, Đảng ủy, HĐND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.
2. Phó Chủ tịch UBND xã Phan Văn Khoa:
Theo dõi, chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác sau: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi, thủy sản; phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; hợp tác xã; di dân; môi trường; phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án đầu tư, hoạt động tiểu thủ công nghiệp, công tác giải quyết khiếu nại theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
Chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền.
Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo bộ phận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; HTX; Hội Nạn nhân chất độc da cam. Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo theo Quyết định thành lập thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.
Thực hiện các công việc có liên quan theo phân công của Chủ tịch UBND xã.
3. Ủy viên UBND xã Phan Văn Phùng- CHT Ban CHQS. Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương.
- Tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, lĩnh vực tôn giáo
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.
- Hướng dẫn và chịu trách nhiệm về hoạt động của phó xã đội và các B dân quân trước Chủ tịch và UBND xã.
4. Ủy viên UBND xã Nguyễn Hữu Văn - Trưởng Công an. Phụ trách công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, Hộ tịch, Hộ khẩu.
- Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với  Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn và tổ chức cho quần chúng làm tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.
 - Hướng dẫn và chịu trách nhiệm về hoạt động của phó công an và đội ngũ công an viên trước Chủ tịch và UBND xã.
Điều 3. Phân công nhiệm vụ các công chức, cán bộ không chuyên trách và nhân viên hợp đồng thuộc các Bộ phận của UBND như sau:
1. Đồng chí Phan Nguyễn Định Giang-Công chức Văn phòng Thống kê.
Trực tiếp theo dõi lĩnh vực Kinh tế, Quốc Phòng và Xây dụng chính quyền, thi đua khen then thưởng, phụ trách công tác nội vụ cơ quan.
- Tổng hợp tình hình kinh tế, quốc phòng và xây dựng chính quyền theo quy định; xây dựng báo cáo của UBND về kinh tế- Xã hội theo định kỳ, báo cáo của UBND trình tại các kỳ họp HĐND xã.
- Quản lý việc áp dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước tại UBND xã gồm: trang điều hành tác nghiệp của UBND huyện, mạng nội bộ (LAN) của xã, cổng thông tin điện tử, hộp thư công vụ của xã. Có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn CBCC, nhân viên cơ quan xã về cách sử dụng các trang thông tin điện tử, hộp thư điện tử;  Theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức xã báo cáo với Chủ tịch UBND khi có vụ việc xảy ra. Quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của Nhà nước; Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của xã.
- Chủ trì tham mưu Uỷ ban nhân dân xã xây dựng chương trình công tác năm, tháng, tháng; lịch làm việc hàng tuần của HĐND, UBND xã.
- Tham mưu soạn thảo, dự thảo báo cáo các văn bản như báo cáo, Nghị quyết, Quyết định .....tổ chức lấy ý kiến và hoàn thiện trước khi trình HĐND, UBND xã.
- Phụ trách công tác Thủ quỹ xã, công tác đối ngoại cơ quan. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã phân công.
2. Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ - Công chức Văn phòng-Thống kê.
Phân công trực tiếp theo dõi lĩnh vực Văn hóa-Xã hội, An ninh và Pháp chế XHCN:
- Tổng hợp tình hình văn hóa-xã hội, an ninh và pháp chế XHCN theo định kỳ hàng năm, 6 tháng, quý và tháng, chuyển kết quả đến đồng chí Phan Nguyễn Định Giang tổng hợp chung.
- Trực tiếp theo dõi lĩnh vực tôn giáo, thanh niên, dân số, công tác thống kê; công tác đối nội cho cơ quan, văn thư và lưu trữ; tiếp nhận các công văn đến của các cấp (đôn đốc, chỉ đạo, báo cáo công việc) từ đồng chí Giang và làm phiếu chuyển, chuyển và đôn đốc các bộ phận liên quan xử lý, giải quyết.
- Phụ trách công tác tiếp dân: Tổ chức tiếp dân, nhận đơn thư của nhân dân chuyển đến UBND xã hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết; Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”.
- Giúp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu HĐND và UBND; Trưởng Thôn, KVDC theo quy định của pháp luật và công tác được giao. Làm thư ký cho kỳ họp của HĐND thường kỳ, đột xuất. Soạn thảo, lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết trình HĐND xã.
- Tham mưu Hội đồng nhân dân tổ chức kỳ họp, giúp Uỷ ban nhân dân tổ chức tiếp dân, tiếp khách;
- Tham mưu soạn thảo, dự thảo báo cáo các văn bản như báo cáo, Nghị quyết, Quyết định .....tổ chức lấy ý kiến và hoàn thiện trước khi trình HĐND, UBND xã.
Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã phân công.
 2. Đồng chí Lê Thọ Lộc - Công chức Tài chính-Kế toán xã.
 - Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân trong việc xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách; các giải pháp cân đối thu, chi ngân sách xã; kiểm tra hoạt động tài chính khác của xã;
- Tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã thực hiện quản lý ngân sách theo thẩm quyền;
- Thực hiện  nhiệm vụ Tài chính-Kế toán theo quy định của pháp luật.
 3. Đồng chí Lê Kim Việt - Công chức Văn hóa Xã hội.
- Giúp Uỷ ban nhân dân xã trong việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác bảo tồn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa; xây dựng thiết chế văn hóa và các cơ sở vật chất phục vụ cho đời sống nhân dân; quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa công cộng và các dịch vụ văn hóa trên địa bàn;
- Trực tiếp quản lý, triển khai, tổ chức thực hiện những công việc chuyên môn thuộc các lĩnh vực: phổ cập giáo dục, lớp nhóm trẻ, khuyến học; y tế; dân số-kế hoạch hóa gia đình; gia đình và trẻ em; thể dục thể thao; các hoạt động văn hóa văn nghệ;
- Thực hiện nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND xã giao và nhiệm vụ văn hóa theo quy định của pháp luật.
4. Đồng chí Võ Thanh Quảng- Công chức Văn hóa xã hội.
- Phụ trách lĩnh vực LĐTB&XH;
- Phụ trách công tác giảm nghèo.
- Phụ trách công tác trẻ em.
- Thực hiện nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND xã giao và nhiệm vụ  liên quan lĩnh vực phụ trách.
5. Đồng chí Nguyễn Duy Linh - Công chức Tư pháp - Hộ tịch.
- Tham mưu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã soạn thảo, ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; quản lý và khai thác tủ sách pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Tham mưu UBND xã chỉ đạo cộng đồng dân cư tự quản xây dựng hương ước, quy ước, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, phụ trách tổ hòa giải.
- Phụ trách công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.
- Thực hiện nhiệm vụ chứng thực hợp đồng giao dịch theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ Tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Tham gia các buổi hòa giải, tư vấn áp dụng pháp luật trong việc xử lý các tranh chấp dân sự, các đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân;
6. Đồng chí Phan Văn Tiến - Công chức Tư pháp Hộ tịch:
- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký và quản lý Hộ tịch theo đúng thẩm quyền được giao.
- Quản lý lý lịch tư pháp-hộ tich, thống kê tư pháp-hộ tịch ở xã.
- Thực hiện nhiệm vụ về chứng thực theo quy định của pháp luật; bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.
- Thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật, thi hành án
- Tham gia các buổi hòa giải, tư vấn áp dụng pháp luật trong việc xử lý các tranh chấp dân sự, các đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; thẩm tra tính pháp lý các văn bản Quy phạm pháp luật và văn bản thông thường của các bộ phận chủ trì soạn thảo trước khi trình lãnh đạo UBND xã ký ban hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ Tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND xã giao.
 7. Đồng chí Nguyễn Tuân - Công chức Địa chính -Xây dựng và Môi trường:
- Tham mưu giúp UBND xã thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền;
- Thực hiện  nhiệm vụ Địa chính -Xây dựng và Môi trường  theo quy định của pháp luật.
 - Trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
8. Đồng chí Dương Thị Vân Anh - Công chức Địa chính-Nông nghiệp-   Môi trường.
- Tham mưu giúp UBND xã thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp nông thôn theo thẩm quyền;
- Thực một số nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBNND xã giao và nhiệm vụ  liên quan lĩnh vực phụ trách.
9. Đồng chí: Phạm Thị Ái Nga -Cán bộ không chuyên trách phụ trách công  tác thú y.
- Tham mưu cho UBND xã về công tác thú y theo thẩm quyền;
- Hướng dẫn hoạt động đối với đội ngũ cộng tác viên thú y trên địa bàn xã hoạt động theo quy chế  đã được UBND xã phê duyệt.
-Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND xã giao.
10. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hiếu- Cán bộ không chuyên chuyên trách phụ trách khuyến nông, khuyến lâm xã.
- Tham mưu cho UBND xã về công tác khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn xã theo thẩm quyền;
- Hướng dẫn hoạt động đối với đội ngũ cộng tác viên khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn xã hoạt động theo quy chế đã được UBND xã phê duyệt.
-Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND xã giao.
11. Đồng chí: Lê Tất Hào - Cán bộ không chuyên trách, phụ trách đài truyền thanh không dây của xã.
 - Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND xã giao.
12. Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thúy - nhân viên hợp đồng làm giao liên:
- Làm công tác giao liên của xã.
- Công tác tạp vụ và lễ tân tại cơ quan. 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 9/8/2016 về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên Ủy ban nhân dân và công chức, cán bộ không chuyên trách, nhân viên hợp đồng thuộc UBND xã Triệu Thượng.
Văn phòng UBND xã, các đồng chí có tên tại Điều 2 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND Huyện; 
 - Thường vụ Đảng ủy;                        
- TT-HĐND;
- Chủ tịch , PCT UBND;
- BTTUBMTTQVN xã;
- Trưởng các đoàn thể cấp xã;
- Các đồng chí Trưởng thôn;
- Như Điều 4;
- Lưu :VP.                            
 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 (Đã ký)
 
 
Lê Ngọc Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây