Chương trình công tác trọng tâm của UBND xã năm 2018

Thứ hai - 01/01/2018 15:04
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TRIỆU THƯỢNG
Số : 01/ CTr-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
                                                Triệu Thượng, ngày 02  tháng 01 năm 2018
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UBND XÃ
 NĂM 2018
 
UBND xã Triệu Thượng ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 cụ thể như sau:
                                      
STT Nội dung công việc Chỉ đạo Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
1 2 3 4 5
Quý I
1 Trực báo đầu tháng, đầu  năm (Cả năm) Chủ tịch UBND Văn phòng Các ban ngành liên quan, các thôn, HTX, trường học trên địa bàn.
2 Họp triển khai kế hoạch,chương trình công tác năm 2018,
triển khai kế hoạch phát triển KTXH và phát động phong trào
thi đua năm 2018.
CT, PCT UBND Văn phòng Các ban ngành liên quan, các thôn, HTX, trường học trên địa bàn.
3 Tổ chức thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu,
chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã đề ra.
CT, PCT UBND Văn phòng Các ban ngành liên quan, các thôn, HTX, trường học trên địa bàn.
4 Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018.
Chỉ đạo công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ,
tiêu độc khử trùng năm 2018 (Cả năm).
CT, PCT UBND Bộ phận nông nghiệp Các ban ngành liên quan, các thôn, HTX
5 Triển khai kế hoạch phát triển cánh đồng lớn,
trang trại, gia trại năm 2018. Theo dõi,
kiểm tra mô hình cây có múi, tiêu, hệ thống tưới tiết kiệm, 
trồng dứa (Cả năm). Xây dựng và triển khai sản xuất mô hình rau
sạch theo phương pháp canh tác tự nhiên tại khu vực KTM Nhan Biều.
CT, PCT UBND  
Bộ phận nông nghiệp
Các ban ngành liên quan, các thôn, HTX
6 Phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XI CT, PCT UBND Văn phòng Các ban ngành liên quan, các thôn, HTX
7 Phối hợp tuần tra mật phục, trực SSCĐ bảo vệ các ngày trọng điểm,
lễ tết Nguyên Đán.
CT UBND Công an, Quân sự Các ban ngành liên quan, các thôn, HTX
8 Tổ chức lễ khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Chủ tịch UBND Cán bộ CSXH Các ban ngành, đoàn thể liên quan
9 Chỉ đạo thực hiện các chính sách đối với người có công,
gia đình chính sách và các đối tượng xã hội theo đúng quy định (cả năm).
Chủ tịch UBND Cán bộ TBXH Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
10 Tổ chức thăm hỏi động viên các đối tượng chính sách,
thực hiện công tác cứu trợ đối với những hộ nghèo,
hộ gia đình gặp khó khăn trong dịp Tết Mậu Tuất.
Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ CSXH
 
Các ban, ngành, các thôn, KVDC trên địa bàn
11 Lập và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, xã hội, hộ nghèo, cận nghèo (Cả năm). Chủ tịch UBND Cán bộ TBXH Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
12 Xây dựng mô hình sản xuất rau sạch, trồng sả và lò
chưng cất tinh dầu sả. Phục tráng Bưởi thanh tra,
tiếp tục trồng các mô hình cây có múi (Cả năm).
Chủ tịch, PCT UBND Địa chính nông nghiệp Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC, HTX
13 Tổng kết công tác KTXH-QPAN năm 2017,
phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
 
Chủ tịch UBND Văn phòng UBND, UBMT, các ngành, thôn, KVDC, trường học, HTX
14 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương,
đất nước (Cả năm).
 
Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ văn hóa thông tin Các ban ngành đoàn thể, Các thôn, các đơn vị trên địa bàn
15 Chỉ đạo các thôn, KVDC, trường học,
trạm y tế tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất
đúng tinh thần Chỉ thị của Chính Phủ và của UBND tỉnh. Phối hợp các tổ chức liên quan tổ chức dạ hội Mừng Đảng Mừng Xuân.
Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ văn hóa thông tin Các ban ngành đoàn thể, Các thôn, các đơn vị trên địa bàn
16 Tham gia giải bóng chuyền truyền thống huyện Triệu Phong. Tổ chức ngày chạy Olimpic "Vì sức khỏe toàn dân" năm 2018. Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ văn hóa thông tin Các ban ngành đoàn thể, Các thôn, các đơn vị trên địa bàn
17 Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới (Cả năm)
 
Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ văn hóa thông tin Các ban ngành đoàn thể, Các thôn, các đơn vị trên địa bàn
18 Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp công tác giảm nghèo - việc làm năm 2018,công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Cả năm).
 
Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ CSXH
 
Các ban, ngành, các thôn, KVDC trên địa bàn
19 Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 Chủ tịch UBND Địa chính nông nghiệp Các ban, ngành, các thôn, KVDC trên địa bàn
20 Chỉ đạo công tác giao quân năm 2018. Chủ tịch UBND
Ban CHQS,
Công an  xã
Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
21 Tập huấn cán bộ đầu năm; Làm tốt công tác huấn luyện LLDQ mới; Tham gia hội thi mô hình học cụ do Ban CHQS huyện tổ chức
 
Chủ tịch UBND Ban CHQS  xã Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
22 Tổ chức lực lượng trực SSCĐ, PCCCR, PCTT&TKCN (Cả năm)
 
Chủ tịch UBND Ban CHQS  xã Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
23 Tổ chức hội nghị tổng kết công tác AN-QP năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Chủ tịch UBND Công an, Ban CHQS xã Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
24 Hội nghị triển khai chương trình công tác Công an xã năm 2018. Gọi hỏi răn đe một số đối tượng trước Tết Nguyên đán. Chủ tịch UBND Công an xã Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
25 Tổ chức và tham gia trực báo cụm liên hoàn về ANTT. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo ANCT - TTATXH- ATGT (Cả năm). Chủ tịch UBND Công an, Ban CHQS xã Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
26 Thực hiện các đợt thống kê, điều tra thường xuyên, điều tra mẫu theo kế hoạch của cấp trên. Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Văn phòng thống kê Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
27 Tổ chức các hoạt động thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn (cả năm).
Thực hiện chương trình DS-KHHGĐ năm 2018 (Cả năm)
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ để giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn về y tế.
Chủ tịch UBND Trạm y tế
 
Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
28 Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dự án phát triển chuổi giá trị các sản phẩm canh tác tự nhiên.
Nhân rộng mô hình nuôi gà theo phương pháp canh tác tự nhiên
Phó chủ tịch UBND Địa chính nông nghiệp, KNKN Các thôn, KVDC, HTX
29 Chỉ đạo công tác thu ngân sách (cả năm) Chủ tịch Cán bộ KTNS xã Các thôn, KVDC
30 Chỉnh lý quyết toán NS xã năm 2017. Đăng ký lương, phụ cấp năm 2018 với KBNN. Công khai dự toán ngân sách năm 2018. Xác lập các loại quỹ năm 2018 để giao chỉ tiêu cho các đơn vị.
 
Chủ tịch UBND Cán bộ KTNS xã Các thôn, KVDC
31 Giải quyết tranh chấp đất đai (cả năm). Vận động công tác GPMB các công trình được đầu tư trên địa bàn (Cả năm).
Làm tốt công tác bảo vệ môi trường, công tác quản lý nhà nước về đất đai (Cả năm). Thống kê đất đai năm 2017.
Chủ tịch UBND Cán bộ địa chính Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
32 Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số CCHC của xã (Cả năm). Triển khai kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Văn phòng thống kê Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
33 Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (cả năm) Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Văn phòng thống kê Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
34 Xây dựng nội dung, hình thức và hoạt động của trang thông tin điện tử của xã. Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Ban biên tập Các ban ngành đoàn thể, Các thôn, các đơn vị trên địa bàn
35 Tiếp tục thực hiện và nâng cao hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử. Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Các ban ngành, đoàn thể liên quan
 
36 Triển khai công tác tư pháp năm 2018.  Xây dựng kế hoạch rà soát văn bản, kế hoạch tuyên truyền PBGDPL -HG TCPL-QƯ năm 2018 Chủ tịch UBND Cán bộ tư pháp Các ban ngành, đoàn thể liên quan
37 Trợ giúp pháp lý, thi hành án; kế hoạch TDTHPL, kế hoạch HC-HT.
Xây dựng chương trình ban hành văn bản QPPL; chương trình tiếp cận pháp luật.
Phối hợp tổ chức hòa giải cơ sở (Cả năm)
Chủ tịch UBND Cán bộ tư pháp Các ban ngành, đoàn thể liên quan
 
Quý II
38 Thăm đồng đánh giá năng suất sản lượng vụ Đông Xuân năm 2018 Phó Chủ tịch UBND Văn phòng Các thôn, KVDC, HTX.
39 Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân, triển khai sản xuất Hè thu năm 2018.
 
Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Địa chính nông nghiệp Các thôn, KVDC, HTX, các đơn vị trên địa bàn
40 Chỉ đạo tiêm phòng dại chó năm 2018 Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Thú y xã Các thôn, KVDC, HTX, các đơn vị trên địa bàn
41 Báo cáo số liệu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm
 
Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Địa chính nông nghiệp Các thôn, KVDC, HTX, các đơn vị trên địa bàn
42 Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp HĐND xã.
Phối hợp với các đơn vị tổ chức liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của HĐND xã; Tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với cử tri.
Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Văn phòng UBND, TTHĐND, UBMTTQVN xã, các ngành, thôn, KVDC, Trưởng BCTMT thôn.
43 Tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCCCR năm 2017, phương hướng năm 2018. Phó chủ tịch UBND Địa chính nông nghiệp Các thôn, KVDC, HTX
44 Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Địa chính nông nghiệp Các thôn, KVDC, HTX
45 Triển khai hoạt động Hiến máu tình nguyện (Cả năm) Phó Chủ tịch UBND Chủ tịch Hội CTĐ Các thôn, các ngành liên quan
46 Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Cán bộ VHTT Các trường
Các thôn, KVDC
47 Tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ do huyện tổ  chức.
 
Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Cán bộ VHTT Các thôn, KVDC
48 Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn; Tham gia giải đua thuyền truyền thống do huyện, tỉnh tổ chức. Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Cán bộ VHTT Các thôn, KVDC
49 Kiểm tra tài chính các các trường, thôn KVDC; Giao chỉ tiêu thu các loại quỹ, thuế cho các thôn, KVDC Chủ tịch UBND Kế toán NS Các trường học, thôn, KVDC
 
50 Hoạt động hưởng ứng tháng vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát động xây dựng mô hình không sinh con thứ 3 trở lên. Chủ tịch UBND Trạm y tế
 
Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
 
51 Lập hồ sơ đề nghị tổ chức đấu giá đất, giao đất năm 2018.
 
Chủ tịch UBND Cán bộ địa chính Các thôn, KVDC, HTX, các đơn vị trên địa bàn
52 Sưu tra hình sự, tuyến 6 tháng đầu năm.
Kiểm tra công tác phối hợp của 3 lực lượng theo Nghị định 133
Chủ tịch UBND Công an xã, Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
53 Tập huấn công tác hòa giải, triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản mới ban hành.      
54 Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (1998-2018).
Báo cáo công tác tư pháp, kiểm soát TTHC, XPVPHC 6 tháng đầu năm
Chủ tịch UBND HĐTTPBPL xã
Tư pháp
Toàn thể cán bộ cơ quan, trưởng thôn, BTCB, trưởng các ngành ở thôn
55 Điều tra cung cầu lao động và việc làm Phó Chủ tịch UBND Cán bộ TBXH Các ban ngành liên quan
56 Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh mùa Hè, mùa Đông năm 2018(Quý II và Quý IV) Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Trạm y tế Các ban ngành liên quan
57 Họp giao ban với các ngành về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Văn phòng Các ban ngành liên quan
58 Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ các cụ cao tuổi trên địa bàn theo quy định. Chủ tịch UBND Hội người cao tuổi xã Các ban ngành liên quan
59 Xây dựng kế hoạch, tổ chức Tháng hành động  vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Trạm y tế, cán bộ CSXH Các ban ngành liên quan
60 Huấn luyện LLDQ, khám  độ tuổi 17; Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4; Chủ tịch UBND Ban CHQS xã Trạm y tế; Các ngành; Văn phòng UB
61 Làm tốt công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm; tổ chức trực báo cụm ATLC-SSCĐ. Tham gia hội thao quốc phòng do cấp trên tổ chức. Chủ tịch UBND Ban CHQS xã Các ngành; Văn phòng UB
62 Tổ chức đối thoại với nhân dân Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Ban tư pháp xã Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
63 Sơ kết tình hình KTXH, ANQP sáu tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại. Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Văn phòng Các ban ngành liên quan
64 Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất 5% tại các thôn Chủ tịch UBND Địa chính Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
Quý III
65 Triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Văn phòng, địa chính nông  nghiệp Các ban ngành liên quan, các thôn.
66 Thu các loại quỹ năm 2018. Lập dự toán NS năm 2019 gửi phòng TC-KH. Công khai quyết toán ngân sách năm 2017. Lập báo cáo tài chính chuẩn bị kỳ họp HĐND xã Chủ tịch UBND Kế toán NS Các ban ngành liên quan, các thôn.
67 Kiểm tra hoạt động của các mô hình đã phát động, phong trào TDBVANTQ ở 9 thôn, KVDC. Chủ tịch UBND Công an xã Các ban ngành liên quan, các thôn.
68 Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XI Chủ tịch UBND Văn phòng
 
Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
69 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày dân số thế giới 11/7 Chủ tịch UBND Trạm y tế
 
Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
70 Tổ chức các hoạt động tri ân ngày TBLS 27/7. Triển khai kế hoạch tổ chức tết Trung thu năm 2018. Thăm hỏi động viên gia đình chính sách nhân dịp 2/9. Chủ tịch UBND CB CSXH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, các thôn
71 Thăm đồng đánh giá năng suất vụ Hè Thu. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Phó Chủ tịch UBND Văn phòng Các thôn, KVDC, HTX.
72 Triển khai công tác tiêm phòng vụ Hè Thu năm 2018. Phó Chủ tịch UBND Thú y xã Các thôn, KVDC, HTX.
73 Hội nghị chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Hội nghị sơ kết hoạt động các mô hình phòng chống tội phạm. Chủ tịch UBND Công an Các thôn, KVDC
74 Triển khai tuyên truyền pháp luật theo kế hoạch của Phòng Tư pháp, tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ngành. Chủ tịch UBND HĐTTPBPL Các ban ngành liên quan
75 Kiểm tra, theo dõi tình hình thực thi pháp luật. Phối hợp trợ giúp pháp lý.
Báo cáo công tác TDTHPL, rà soát TTHC
Chủ tịch UBND Ban Tư pháp Các ban ngành liên quan
76 Tổ chức đánh giá sản xuất thu hoạch Hè thu năm 2018
Triển khai kế hoạch vụ Đông năm 2018
Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Địa chính nông nghiệp Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC, HTX
77 Tổ chức đánh giá sản xuất thu hoạch Hè thu năm 2018
Triển khai kế hoạch vụ Đông năm 2018
Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Địa chính nông nghiệp Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC, HTX
78 Chỉ đạo các trường tổ chức hội nghị giáo dục. Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 Chủ tịch UBND Cán bộ VHTT Các ban ngành liên quan, các trường
79 Tham gia hội thao Quốc phòng, phục vụ công tác kiểm tra cuối năm. Chủ tịch UBND Ban CHQS xã Các ban ngành liên quan
80 Triển khai sơ, tổng kết kết quả thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động và các văn bản liên quan đến phát triển KTXH.
 
Chủ tịch UBND Văn phòng Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
81 Kiểm tra hoạt động một số làng, đơn vị văn hóa. Chủ tịch UBND VHXH Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
Quý IV
82 Chỉ đạo các bộ phận rà soát và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, xây dựng chương trình trọng tâm năm 2019. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Văn phòng Các ban ngành liên quan
83 Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai Kế hoạch năm 2019. Chỉ đạo sản xuất vụ Đông  Xuân 2018-2019, trồng hoa tết. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Địa chính nông nghiệp Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC,HTX
84 Chỉ đạo các HTX tổng kết công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Địa chính nông nghiệp Các ban ngành liên quan, các HTX
85 Báo cáo tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2018.
 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Địa chính nông nghiệp Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC,HTX
86 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26/12 Chủ tịch UBND Trạm y tế
 
Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
87 Báo cáo thống kê, kiểm kê đất cuối năm 2018. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư số 19/2016 của bộ TN&MT.
Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019.
Chủ tịch UBND Cán bộ địa chính Các thôn, KVDC, HTX
88 Quyết toán các loại quỹ với các đơn vị. Lập dự toán NS năm 2019, lập báo cáo họp HĐND xã,
Hoàn thiện các nghiệp vụ để khóa sổ kế toán năm 2018
Chủ tịch UBND KTNS xã Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC, HĐND
89 Thăm các trường nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Chủ tịch UBND Cán bộ VHTT BGH Các trường
90 Phối hợp với TT UBMT xã tổ chức bình xét gia đình văn hóa năm 2018. Chủ tịch UBND Cán bộ VHTT BGH Các trường
 
91 Tham gia liên hoan "Tiếng hát mãi xanh" huyện Triệu Phong lần thứ II năm 2018 Chủ tịch UBND Cán bộ VHTT Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
92 Rà soát văn bản QPPL và văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND xã năm 2018. Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực. Chủ tịch UBND Cán bộ Tư pháp VP, HĐND, các ban ngành liên quan
93 Tổ chức ngày pháp luật Việt Nam
Kiểm tra công tác tư pháp cuối năm, Báo cáo công tác tư pháp, công tác rà soát văn bản năm 2018.Tổng hợp trình UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 
Chủ tịch UBND Cán bộ Tư pháp VP, HĐND, các ban ngành liên quan
94 Sưu tra hình sự, chính trị 6 tháng cuối năm. Tổng kết công tác Công an xã. Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Công an xã
Tiếp tục Thực hiện nhiệm vụ theo Thông tư 23/BCA
Chủ tịch UBND Công an xã Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC, HTX
95 Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.
Chuẩn bị công tác kiểm tra cuối năm.
Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019.
Chủ tịch UBND Ban CHQS
 
Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC, HTX
96 Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân. Chủ tịch UBND Trạm y tế
 
Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
97 Tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. PCT UBND Thú y xã Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC, HTX
98 Triển khai các hoạt động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 Chủ tịch UBND  
 Trạm y tế
 
Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
99 Chỉ đạo tổng kết tình hình KTXH, ANQP năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019.
 
Chủ tịch UBND UBND xã Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
100 Điều tra, rà soát đánh giá hộ nghèo cuối năm 2018.  Chủ tịch UBND Cán bộ CSXH Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
101 Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI Chủ tịch UBND Văn phòng Các ban ngành liên quan, các thôn, KVDC
  
Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
- TVĐU (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu VTUB.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch
 
(Đã ký) 
 
Lê Ngọc Dũng
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây